Om Föreningen

Stadgar

Stadgarna finns att ladda ner som pdf här

Årsstämma

2024

Kallelse och handlingar till Vmalmatrium stämma 20240423

Stämmobilder 2024

Protokoll årsstämma Brf Väsermalms Atrium 2024-04-23

Protokollet är signerat digitalt och då personnummer framgår av kvittensen så publiceras inte denna på hemsidan, men finns tillgänglig hos föreningens sekreterare.

2023

Stämmohandlingar till stämma 20230425

Protokoll årsstämma Brf Väsermalms Atrium 2023-04-25

Protokollet är signerat digitalt och då personnummer framgår av kvittensen så publiceras inte denna på hemsidan, men finns tillgänglig hos föreningens sekreterare.

2022

Stämmobilder2022

Stämmohandlingar 2022

Protokoll årsstämma Brf Väsermalms Atrium 2022-04-26

Protokollet är signerat digitalt och då personnummer framgår av kvittensen så publiceras inte denna på hemsidan, men finns tillgänglig hos föreningens sekreterare.

2021

Stämmohandlingar2021

Protokoll årsstämma Brf Väsermalms Atrium 2021-04-27

Protokollet är signerat digitalt och då personnummer framgår av kvittensen så publiceras inte denna på hemsidan, men finns tillgänglig hos föreningens sekreterare.

2020

Stämmohandlingar 2020

Protokoll årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

2018

Protokoll årsstämma 2018

Stämmohandlingar_2018

Extrastämma 2018-02-20

2017

Protokoll årsstämma 2017

Bilaga 2017

2016

Protokoll årsstämma

Mall Motion

Till årsstämman i Västermalms Atrium 20XX

Rubrik som är informativ och tydlig

Bakgrund
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.

Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

Förslag till beslut

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande.

Avsluta med:

Jag/Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm ÅÅÅÅ-MM-DD

Namn / Lghnr