Medlemsinfo

GDPR

Brf Västermalms Atrium Policy rörande Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Bakgrund

Den 25:e maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), som ersatte den tidigare personuppgiftslagen PUL. GDPR inkluderar bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra lägenhetsregister och medlemsförteckning (bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§). Vi vill därför informera om vilka personuppgifter vi sparar, varför dessa sparas och hur länge.

En bostadsrättsförening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi i Brf Västermalms Atrium behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med att föreningen värnar om din integritet. Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Som bostadsrättsförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen, vad gäller exempelvis förande av medlems- och lägenhetsförteckning. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i bostadsrättsföreningen och för att administrera underhåll av huset samt nå dig om något händer i din lägenhet som kan påverka andra i huset. Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter. Du har rätt att få information om vilka uppgifter bostadsrättsföreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Ditt medlemskap i Brf Västermalms Atrium ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i föreningen krävs en överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. I de flesta fall kommer uppgifterna från mäklaren som bistått vid överlåtelsen. Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar med uppgift om bl.a. vilken lägenhet medlemmen innehar samt uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingarna inkommer från den bank som du som medlem tagit upp ett lån, däremot finns inte några uppgifter om lånets storlek eller belopp. Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgift om e-postadresser och telefonnummer.

Register

Följande tre register finns upprättade och underhålls av styrelsen, resp. tredje part i syfte att bedriva bostadsrättsföreningens styrelseverksamhet enligt bostadsrättslagen (1991:614):

 1. I medlemslistan finns nedanstående uppgifter för att möjliggöra administration av medlemsinträden och utträden, underhåll av fastigheten, för distribuering av information, samt övrigt föreningsarbete som till exempel städdagar. Uppgifterna sparas under tiden som du är medlem i bostadsrättsföreningen och raderas senast sex månader efter utträde:
  • Adress
  • Objektsnummer
  • Namn (för- och efternamn)
  • Lägenhetsnummer
  • E-post och mobilnummer
  • Andel i %
  • Tillträde
  • Kommentarer (väsentlig information t ex om någon bor utomlands, andrahandsuthyrning eller extra förråd)
 1. Medlemsförteckningen hanteras primärt av vår fastighetsförvaltare. Styrelsen har löpande tillgång till aktuell förteckning från fastighetsförvaltaren i syfte att godkänna och administrera medlemsförändringar. Uppgifterna sparas under tiden som du är medlem i bostadsrättsföreningen och uppdateras inför varje årsstämma, dvs. uppgifterna sparas högst ett år efter utträde. Om fastighetsförvaltaren ändrar i sina system kommer sparad information av styrelsen att ändras på motsvarande sätt. I dagsläget sparas följande information:
  • Objektsnummer
  • Medlem / Hyresgäst (för- och efternamn)
  • Adress, Postnummer och Ort
  • Andel i %
  • Upplåtelseform (ägare eller hyresgäst)
  • Inträde (datum)

Medlemsförteckning lagras hos fastighetsförvaltaren där endast fastighetsförvaltaren och styrelsen har tillgång till information.

3. Lägenhets- och pantförteckningen hanteras primärt av vår fastighetsförvaltare. Styrelsen har löpande tillgång till aktuell förteckning från fastighetsförvaltaren i syfte att godkänna och administrera medlemsförändringar. Uppgifterna sparas under tiden som du är medlem i bostadsrättsföreningen och uppdateras inför varje årsstämma, dvs. uppgifterna sparas högst ett år efter utträde. Om fastighetsförvaltaren ändrar i sina system kommer sparad information av styrelsen att ändras på motsvarande sätt. I dagsläget sparas följande information:

 • Lägenhetsnummer
 • Förening
 • Objektets adress
 • Lägenhetstyp inkl. antal rum
 • Boarea, m2
 • Andelstal %
 • Andel av årsavgift %
 • Förvärv inkl. datum, för- och efternamn, andel och köpeskilling
 • Pantförskrivningar inkl. ordning, panthavare, datum och skuldebrevsnummer

Lägenhets- och pantförteckning lagras hos fastighetsförvaltaren där endast fastighetsförvaltaren och styrelsen har tillgång till information.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kameraövervakning

Brf Västermalms Atrium har kameraövervakning i vissa allmänna utrymmen såsom entréer, garage och soprum. Utgångspunkten för kameraövervakningen är att inte övervaka mer än nödvändigt.

Entréer – syftet med bevakning är förekomsten av obehöriga som har befunnits sig i fastigheten, stölder, skadegörelse och förekomst av narkotikatillbehör i trapphus.

Garage – syftet med bevakningen av garaget är förekomsten av obehöriga som befunnits sig i garaget, skadegörelse och stölder.

Soprum – syfte med bevakningen är omfattande felsortering som leder till stora kostnader för föreningen.

Övervakningen i utrymmen sker dygnet runt och samtliga veckodagar. Det inspelade materialet sparas i 7 dagar och det är endast några i styrelsen och föreningens fastighetsförvaltare som har tillgång till materialet.

Ansvar

Brf Västermalms Atrium är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Kontaktuppgift till styrelsen: styrelsen@brfvastermalmsatrium.se

Vår förvaltare sköter den ekonomiska och tekniska förvaltningen och håller därmed de personuppgifter som krävs för den verksamheten.

På föreningens webbplats www.brfvastermalmsatrium.se kan det förekomma att namn publiceras på styrelsemedlemmar och i protokoll från årsstämmor finns styrelse, valberedning och justerare namngivna. På detta sätt ser vi till att inte ha mer information i registren än vad lagen kräver, eller som är nödvändigt för att föreningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Uppdatering

Denna policy uppdateras vid behov och senast 2021-07-04

Nycklar, nyckelbrickor och porttelefoni

Nycklar

 • I juni 2021 genomfördes låsbyte i föreningen till allmänna utrymmen. Systemet heter ILOQ och om du önskar fler nycklar så kontakta Fastum.
 • Om du önskar byta lås till lägenheten så kontakta Hellgrens låsTelefon: 08-400 546 00 eller mail: info@hellgrenslas.se.
 • Kostnaden för nya nycklar bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Borttappade ILOQ nycklar: kontakta Fastum omgående så att vi kan spärra nyckeln!

Taggar

ILOQ nyckeln används för att öppna porten. Du kan använda nyckeln på vanligt sätt men även även som blipp. Det är viktigt att man vänder den blåa sidan mot läsaren om du vill använda blippfunktionen. 

Blåljuskod

Föreningen har Blåljuskod till portarna. Portkoden finns hos polisens ledningscentral och lämnas ut till den myndighet som behöver. Uppge till SOS alarm att föreningens dörrar öppnas med Blåljuskod. Det finns dekaler på portarna som påminner om det.

Porttelefoni

Från maj 2022 har föreningen införskaffat en lösning som heter RCO för att öppna entrédörren om du får besök. Systemet laddas ner som en app på din mobiltelefon. För att få tillgång till instruktion och lösenord behöver du kontakta Fastum.

Föreningen har även sen tidigare systemet “Frecall Entry”. De telefonnummer du vill använda för tjänsten anmäler du till Fastum. Om din telefon är kopplad via en växel kan det vara problem med att få lösningen att fungera.

Du ringer från en föranmäld telefon till Free Calls nummer och porten låses upp, direkt eller med hjälp av en kod. 

Instruktion för boende

 • Om besökaren står vid porten och ringer så kan du öppna porten genom att ringa : 08-551 093 76. Låt två (2) signaler gå fram. Lägg på luren och porten öppnas.
 • Om du vill lägga ut en tillfällig kod kan du göra det genom att ringa 08-551 093 76. Låt fyra (4) signaler gå fram. Lägg på luren. Portkoden som fungerar i två timmar är de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer.

Instruktioner finner ni i följande dokument:

FreeCallEntry

Instruktion Freecall

Renovera

Kolla alltid föreningens stadgar innan du sätter igång att renovera!

Lite förenklat kan man säga att man som bostadsrättsägare har ett underhållsansvar för sin lägenhets inre, medan föreningen ska ansvara för det yttre. Exakt var gränsen går är inte helt lätt att säga, bostadsrättslagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Rekommendationen är därför att stämma av med styrelsen och föreningens stadgar innan du sätter i gång att fixa till hemma. Du har en direkt skyldighet att göra detta för alla renoveringar som inbegriper våtrum, kök, bärande väggar och andra konstruktioner. Det är också viktigt att allt arbete som utförs görs fackmannamässigt. Se därför till att anlita behörig arbetskraft för din renovering.

Renovering som skapar ljud i bärande väggar, golv och tak får endast ske mellan kl 08-19 på vardag och kl 10-17 på helger.

Kök och badrum – Ska du byta vattenanslutningar, påverka tätskikten eller avloppet måste du ha styrelsens godkännande. Samma sak om du på något sätt ska påverka ventilationen eftersom detta kan påverka hela fastigheten.

Väggar och tak – Du får måla om och tapetsera som du vill men du får inte riva bärande väggar. Ska du sätta upp nya väggar kolla gärna med styrelsen då det kan påverka ventilationen.

Golv – Du får lägga om och slipa/lägga om golven som du själv vill.

El – Du får dra om synlig el om det utförs av en elektriker. Vid icke synliga eldragningar kolla med styrelsen.

Fönster – Du kan måla fönstren invändigt och sätta in persienner. Byta ut dem eller måla om dem utvändigt får du inte. Det underhållet står föreningen för.

Ventilation – Du får ej påverka ventilationen.

Ytterdörr – Du får måla om dörren invändigt men inte utvändigt och du får inte byta ut din ytterdörr.

Öppen spis och kamin – Alla ledningar och ventilationer är föreningens ansvar så du får inte påverka dessa utan styrelsens godkännande.

Välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

Uppdaterad: 2021-12-05

Trivselregler

För allas trivsel och god grannsämja förväntas boende följa nedanstående regler:

Störande ljud
Mellan kl. 22.00–07.00 måndag till fredag och kl. 23.00–09.00 lördag till söndag undviker vi störande ljud. Informera dina grannar i god tid, om du skall ha fest. Blir du störd av en granne, gå gärna över och prata med hen. Fungerar inte det ring CSG störningsjour på telefon 08-20 47 05.

Sopor
Sopor och dylikt skall vara väl inslagna, när de läggs i sopkärlen. Sopor får inte ställas ut i trapphus utan skall direkt läggas i sopnedkast. Lägg inte i för stora sopor då de riskerar att blockera nedkasten.

Övriga sopor sorteras enligt beskrivning i soprummen. Inga sopor får ställas på golvet då det kostar föreningen, och därmed de boende, ansenliga summor att forsla bort dem. Slängs sopor i fel behållare får också föreningen betala för detta.

Grilla
Det är enbart tillåtet att grilla på balkongerna med el- eller gasol-grill.

Utanför din dörr och allmänna ytor
Dörrmattor får inte läggas utanför lägenhetens ytterdörr, då det hindrar städning och eventuell utrymning. Placera inga föremål, såsom vagnar, rollatorer, kälkar mm i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar. Det kan hindra utrymning vid t ex vid brand. Cykel- och barnvagnsrum skall användas för avsett ändamål.

Mattor och sängkläder
Skaka eller piska inte mattor eller sängkläder från fönster eller balkonger. Detta ska ske utomhus på innegården.

Din balkong
Balkonglådor och parabolantenn skall placeras på balkongens insida. Det är inte tillåtet att kasta ut något (t ex cigarettfimpar) från fönster och balkonger. Det är inte heller tillåtet att mata fåglar från lägenheten eller på föreningens mark.

Husdjur
Husdjur får inte föra oljud eller rastas på innergården eller på lekplatsen. Hundar och katter ska hållas kopplade inom bostadsområdet.

Rökförbud
Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen som t.ex. innergård, trapphus, hissar, källargångar och förråd.

Ohyra
All form av ohyra (råttor, pälsänger, vägglöss, kackerlackor) som upptäcks i lägenheter eller i gemensamma utrymmen måste omedelbart anmälas till förvaltaren.

Skada
Om skada uppstår i lägenhet eller på gemensamma utrymmen, underrätta förvaltaren snarast för åtgärd

Renovering
Vid renovering, se till att respektera gällande regelverk. Renovering som skapar ljud i bärande väggar, golv och tak får endast ske mellan kl 08-19 på vardag och kl 10-17 på helger.

Postbox

Det är inte tillåtet att sätta upp egna dekaler, skyltar eller annan information på postboxarna. Behövs ändring göras alternativ tillägg för ev. företag kontakta förvaltaren.

2021-07-05

Drift och underhåll

Här finner ni information om drift och underhåll av era lägenheter

1. Bostaden

2. Kök

3. Bad, dusch, tvätt

4. El och multimedia

5. Värme och ventilation

Avfallskvarn

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs godkännande av styrelsen. Styrelsen godkänner uthyrning till andrahandshyresgäst lägst 3 månader och högst 12 månader i taget.

Uthyrning via Airbnb eller likande tjänster kommer inte att godkännas av styrelsen.

Anmäl i god tid att du tänker hyra ut i andra hand till styrelsen genom att maila denne samt ange vem som är tänkt att stå som hyresgäst och under vilken period.

Styrelsen kommer om den godkänner uthyrningen att vilja ha en kopia på ett andrahandskontrakt mellan dig och hyresgästen och en administrativ avgift om 10% av gällande prisbasbelopp (2023: 52 500 kr) kommer att tas ut (via avgiftsavin).

Uppdaterad: 2023-04-13

Garageplats

Föreningen har 79 garageplatser, varav 37 med laddstolpe. Avgiften för platserna enligt nedan (ingen höjning 2024): 

 • Vanlig parkering 1 975 kr/månad
 • Parkering med laddbox 2 075 kr/månad plus  en kostnad per kwh
 • Handikapparkering (större plats) 2 175 kr/månad

För att hyra plats kontakta styrelsens kassör Per Aspegren på perfredrik.aspegren@gmail.com

Den som har en garageplats har rätt att låna ut platsen för kortare period. Det är inte tillåtet att låna en plats utan godkännande, att flytta koner eller använda platser som verkar vara lediga. Bostadsrättsinnehavare, medboenden och andrahandshyresgäster som medverkar till olovlig parkering,  kommer att erhålla en bot om 2 000 kronor per registrerat tillfälle tillsammans med den som är registrerad ägare till fordonet.

Garaget städas årligen och under dagen ska inga bilar vara parkerade i garaget. Information om garagestädning sker cirka en vecka innan den planerade städdagen.

Uppdaterad: 2023-11-09

In- och Utflyttning

Namnskylt

Byte av namnskylt på tavlan vid vid entrén och postfack sker automatiskt av vår förvaltare Fastum.

Porttelefon

För att kunna använda tjänsten för porttelefon kontaktar du Fastum. Det finns separat instruktion hur tjänsten fungerar under fliken Medlemsinformation “Nycklar, nyckelbrickor och porttelefoni”.

Försäkringar 

När du flyttar in i föreningen behöver du teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningens försäkring innehåller ingen kollektiv bostadsrättstillägg.

Entrédörrarna

Vid in och utflyttning får entrédörr inte ställas upp eller låsfunktionen tejpas över då lås- och dörrautomatiken kan gå sönder. Instruktion finns vid entrén hur dörrautomatiken stängs av tillfälligt.

Månadsavier

Om du vill att avgiften betalas med autogiro kontakta Fastum. Det gäller även överenskommelser om betalning av månadsavier avvikande från överlåtelsedatum.

Elabonnemang

Föreningen har ett gemensamt elabonnemang och som medlem i föreningen behöver du inte teckna eget abonnemang. Kostnaden för tillsatsvärme och hushållsel debiteras via månadsavin.

Uppdaterad: 2022-01-30

Källsortering och avfallshantering

På innergården finner du tre stycken sopsugsinkast för restavfall. Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl och fyll den inte proppfull. Den ska inte behöva pressas in i luckan, då blir det lätt stopp och föreningen måste då bekosta rensning. Du får under inga omständigheter lämna sopor på marken eftersom de lockar till sig råttor.

Vi har två grovsoprum i föreningen för källsortering av förpackningar, tidningar, mindre grovsopor samt elavfall, glödlampor och batterier. Dessa finner du utanför porten på Warfvinges väg 23 och Warfvinges väg 15. Rummet på Warfvinges väg 23 har störst kapacitet och därför bör du gå dit i första hand.

I soprummen kan du slänga allt som får plats i kärlen. Det är inte ok att slänga annat än det som kärlen är ämnade för eller för vad som får plats.  De töms flera gånger i veckan men är det fel saker som slängts töms de inte och föreningen måste bekosta separat städning och tömning. Det är heller inte tillåtet att ställa saker bredvid kärlen. Om kärlet är fullt så ta med det som ska kastas hem igen och gå tillbaka och kasta när det finns plats i kärlen.

Större grovsopor, elavfall som inte ryms i kärlen liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten.

Grovsopkärlet i soprummen ska inte belastas med saker som kan återanvändas eftersom det medför onödiga utgifter för föreningen. Till exempel: kläder, skor och prylar som inte är trasiga  kan skänkas bort istället. Kemtvättsgalgar ska lämnas åter till kemtvätten.

Större grovsopor, elavfall som inte ryms i kärlen liksom farligt avfall (lösningsmedel, flytande färgrester, etc.) måste du ta till en återvinningscentral, se hemsidan för Stockholm Vatten och avfall (www.stockholmvattenochavfall.se). Stockholm stad har även en tjänst där de har mobil återvinning och kommer ut på bestämda platser regelbundet på Kungsholmen.

Vi har övervakningskameror i grovsoprummen och kommer ta ut extra tömningsavgift av lägenhetsinnehavaren vid behov.

 

 

2023-09-15

El, värme, tv, telefoni, internet

TV, telefoni och internet

Föreningens leverantör är Ownit. Trådlöst internet är standard. Tjänstefördelaren är placerad i ett elskåpet där automatsäkringarna finns. Erfarenhetsmässigt förbättras det trådlösa nätverket av att hålla skåpdörren öppen eller installera en separat router.

Varje lägenhet har erhållit en digitalbox som tillhör lägenheten. Den ska inte tas med när man flyttar från föreningen. Tv-baspaketet faktureras på samma avi som månadsavgiften till föreningen. Ytterligare kanaler kan beställas av Ownit.

För telefonin utgår endast samtalsavgifter enligt Ownits prislista. Dessa faktureras separat.

Bredband på 250 Mbit/s ingår i avgiften. Kraftigare bredband kan beställas av Ownit.

Kontakt: www.ownit.se, telefon 08-525 073 00.

El och värme

Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang men varje innehavare betalar för uppvärmning och övrig hushållsel i sin lägenhet. Det är upp till varje medlem att kolla sin egen elförbrukning genom att återkommande se hur mycket el som förbrukats (elskåpet där automatsäkringar och router finns). Föreningen har ett system med eldriven tillsatsvärme (är igång om röda lampan lyser på termostaten) som är kopplad till hushållselen. De medlemmar som vill ha det varmare än andra betalar därför en högra kostnad. I varje lägenheter finns det ett antal termostater som reglerar värmen och om man ställer in termostaten på 4-8 så är det stor sannolikhet att tillsatsvärmen startar. Om du också använder golvvärmen i badrummet så går även denna på el och din egna kostnad kommer att öka. Tidigare debiteras en preliminär förbrukning men från september 2023 kommer istället faktisk förbrukning debiteras via avgiftsavin. Detta innebär att förbrukning för september hamnar på avgiftsavin i november.

Information om värme och termostat finns här: 5. Värme och ventilation

I december 2024 har föreningen utnyttjat ett erbjudande från Fortum om att säkra priset på elen de närmaste åren, och för 2024 har vi säkrat 90% av förbrukningen, 2025 70% av förbrukningen, och för 2026 50% av förbrukningen. De priser vi fick var ca 20 öre lägre än vad man kan få som enskild medlem.

Information från styrelsen rörande elkostnader finns i följande dokument (2022): Slutdebitering el dec 2022, Förväntade elpriser hösten-vintern 2022-2023, Slutdebitering el sept 2022, Slutdebitering el juni 2022

 

Uppdaterad: 2024-01-30

Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med lägenhetsnumret. Du bör låsa ditt förråd med ett rejält lås för att förebygga inbrottsförsök. Det är inte tillåtet att förvara saker i källargångarna. 

Det finns cykelförråd och barnvagnsförråd i båda husen i markplan samt ett cykelförråd i garaget.

Det finns även extraförråd att hyra i föreningen enligt nedan (ingen ändring 2024):

12-månadershyra 660 kr/månad
6-månadershyra 990 kr/månad
Löpande uthyrning 1 320 kr/månad
Del i gemensamt förråd 1 320 kr/månad max 3 månader

Garantier och garantibesiktning

Garantitiden har gått ut.

2021-01-30

Avgifter och avier

Avgiftsavier finns tillgängliga hos vår fastighetsförvaltare Fastum.

Avgiftsförändringar från 1 januari 2024

 • Avgiften för andelstal 1 höjs med cirka 12 % vilket motsvara 400 tkr.
 • Avgiften för andelstal 2 höjs med cirka 6 % vilket motsvarar förväntad räntehöjning.
 • Lokalhyran höjs med fastighetsindex med start från 1 januari 2023.

El och kabel-TV: På avgiftsavin debiteras elkostnaden i enlighet med lägenhetens faktiska förbrukning i efterskott.

På avin finns även kostnaden för “Kabel TV” vilken även inkluderar internet.  Månadsavgiften är för närvarande (2023) 220 kr/mån.

Avgift 1 och 2
I samband med försäljningsstarten av bostadsrätter i föreningen, erbjöd Skanska AB de köpare som köpte bostadsrätt innan den ekonomiska planen fastställdes, att välja mellan 3 nivåer på upplåtelseavgiften som tillägg till insatsen. För de lägenheter som inte såldes innan den ekonomiska planen fastställdes låstes upplåtelseavgiften till det så kallade ”mellanalternativet”. Hanteringen av detta gjordes genom att lägga till ett andelstal 2, som baseras på skillnaden mellan maximalt möjlig upplåtelseavgift och slutligen betald upplåtelseavgift. Summan av dessa blev 45 000 000 kr som kan sägas utgöra ett lån från föreningen till enskild bostadsrättsägare och därmed utgör underlaget för andelstal 2. Avgiften för andelstal 2 utgörs av räntekostnaden för denna lånesumma.

För 2:or var den maximala upplåtelseavgiften 400 000 kr, för 3:or och 4:or under 90 kvm 600 000 kr, och för övriga lägenheter 800 000 kr. 

Föreningen beslutade under 2017 att övriga medlemmar ska beredas möjlighet att i efterhand frivilligt betala in den i den ekonomiska planen angivna återstående upplåtelseavgiften beräknad som andelstal 2 multiplicerat med 45 000 000 kr. 

Är du intresserad av att betala in andelstal 2 kontakta styrelsen för mer information.

Uppdaterad: 2023-11-09